พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ก: การใช้ที่ดิน

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ 0 recent views

  แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับ สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543...
  หน่วยงานภายนอก ด้านเกษตรกรรม 17 มิถุนายน 2565
 • เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ 0 recent views

  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีศักยภาพครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ...
  หน่วยงานภายนอก ด้านเกษตรกรรม 17 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลชุดดิน 0 recent views

  ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
  หน่วยงานภายนอก ด้านเกษตรกรรม 17 มิถุนายน 2565