ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบพื้นที่

ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบแบบพื้นที่ได้ โดยระบุขอบเขตด้วยพิกัดทางภูมิศาสตร์ ชื่อสถานที่ ชื่อภูมิภาค ที่ต้องการข้อมูลพยากรณ์อากาศ ในการเรียกใช้ ผู้ใช้จะต้องระบุโดเมนของข้อมูลมาด้วย เนื่องจากข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ได้จากแบบจำลองการคำนวณที่โดเมนต่างๆ มีความละเอียดและระยะเวลาของผลพยากรณ์ต่างกันดังนี้ Domain 0 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 6 ชั่วโมงล่วงหน้า 126 วัน รายละเอียดเชิงพื้นที่ 27 กิโลเมตร Domain 1 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 3 ชั่วโมงล่วงหน้า 10 วัน รายละเอียดเชิงพื้นที่ 18 กิโลเมตร Domain 2 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 1 ชั่วโมงล่วงหน้า 72 ชั่วโมง รายละเอียดเชิงพื้นที่ 6 กิโลเมตร Domain 3 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 1 ชั่วโมงล่วงหน้า 48 ชั่วโมง รายละเอียดเชิงพื้นที่ 2 กิโลเมตร สามารถดูรายละเอียดค่าตัวแปรต่าง ๆ ได้ที่ URL: https://data.tmd.go.th/nwpapi/doc/apidoc/forecast_area.html

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สมควร ต้นจาร
* อีเมลผู้ติดต่อ kuanmet@gmail.com
* วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
API
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2565