ข้ามไปเนื้่อหา

ระบบบริการข้อมูล

ระบบบริการข้อมูล กรมทางหลวงชนบท (DRR Data Portal) พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดของกรมทางหลวงชนบท ที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย